Achieving Top-Performance Together 

جرم های پلاستیک آلومینایی و سیلیسی

همان‌گونه که از نام این جرم‌ها مشخص است، این نوع دیرگدازها رفتار پلاستیک با خاصیت انعطاف پذیری بالا داشته و می‌توانند به صورت دلخواه شکل داده شوند. برای نصب جرم‌های پلاستیک، از چکش یا کوبه‌های پنوماتیک (بادی) استفاده می‌شود. یکی از کاربردهای رایج آن‌ها، در اجرای تعمیرات نسوز پاتیل‌ها و کوره‌هاست. خواص دیرگدازهای پلاستیک از لحاظ ماهیت، منحصر به فرد بوده و به طور مثال مقاومت زیادی در برابر شوک‌های حرارتی از خود نشان می‌دهند.

 Product Name
                   Data Sheet
 Behin Plast 35  Behin Plast 50  Behin Plast 65  Behin Plast 80  Behin Plast 90  Behin Silica Plast 
Classification Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic Plastic
Main raw material Chamotte Bauxite, Chamotte Bauxite, Chamotte Tabular, Bauxite Tabular Alumina Silica
Refractoriness (°C) 1480 1600 1700 >1730 >1800 >1700
Application method Ramming Ramming Ramming Ramming Ramming Ramming
Grain size (mm) 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 5
(Typical Analysis)
B.D* after drying at 110 °C (gr/cm3) 1.8±0.1 2±0.1 2.4±0.1 2.6±0.1 2.7±0.1 2.1±0.1
C.C.S** after drying at 110 °C (kg/cm2) >40 50-100 100-200 120-220 150-250 >50
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) >70 80-150 200-300 200-300 200-300 >180
Al2O3 (%) 35±2 50±2 65±2 80±2 90±2 <1
SiO2 (%) 46±2 48±2 32±2 11±1 7±1 96±1
Fe2O3 (%) 2.5±0.5 2.5±0.5 2±0.5 2±0.5 1±0.5 <1
CaO (%) 1±0.5 1±0.5 1±0.5 1±0.5 Trace <1
The above characteristics are based on average analysis.