Achieving Top-Performance Together 

تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه یکی از مهم ترین فعالیت های گروه بهین  می باشد. به عنوان یک شرکت در حال توسعه، فناوری و نوآوری باعث می شود که فعالیت های گروه صنعتی بهین با نیازهای مشتریان خود تطابق داشته باشد. آزمایشگاه متالورژی و نسوز موجود در گروه صنعتی بهین جهز به پیشرفته ترین امکانات مورد نیاز در صنعت غلتک سازی و نسوز می باشد. برای پیگیری آخرین فناوری،  این گروه با موسساتی مانند دانشگاه صنعتی اصفهان در داخل و شرکت های ریخته گری در خارج از کشور ارتباطات گستره طولانی مدت دارد. تمرکز مطالعه و استخراج محصولات جدید و همچنین بهبود کارکرد محصولات از اقدامات در دست انجام گروه صنعتی بهین می باشد.