Achieving Top-Performance Together 

جرم های ریختنی کم سیمان

لازمه استفاده و به کارگیری جرم‌های ریختنی کم سیمان استفاده از میکسر پارویی و ویبراتور می‌باشد. بدیهی است که ویژگی اصلی این جرم‌ها، نیاز به آب کم‌تر  است،که دانسیته‌ی بالاتر و تخلخل کم‌تر را سبب می‌شود. خصوصیت بارز دیگر این گروه از جرم‌های ریختنی، افزایش استحکام آن‌ها توأم با افزایش دیرگدازی است.

 Product Name
   Data Sheet  
 Behin Cast 55 LC  Behin Cast 60 LC  Behin Cast 70 LC  Behin Cast 70 LC /1  Behin Cast 75 LC  Behin Cast 80 LC  Behin Cast 90 LC  Behin Cast 92 LC  Behin Cast 94 LC  Behin Cast 95 LC  Behin Cast 97 LC
Classification Castable Castable Castable Castable Castable Castable Castable Castable Castable Castable Castable
Main raw material Chamotte Bauxite, Chamotte Bauxite, Chamotte Bauxite, Andalusite Bauxite, Chamotte Tabular, Bauxite Tabular Alumina Tabular Alumina Tabular Alumina Tabular Alumina Tabular Alumina
Refractoriness (°C) 1620 1650 1700 1700 1720 >1730 >1800 >1800 >1800 >1800 >1800
Required Water (%) 8 9 7.5 8.5 7 – 8 7 – 8 6.5 – 7.5 6 7 5.5 6.5 5.5 6.5 5 6 4.5 5.5 4.5 5.5
Application method Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating Casting, Vibrating
Grain size (mm) 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
(Typical Analysis)
B.D* after drying at 110 °C (gr/cm3) 2.4±0.1 2.5±0.1 2.7±0.1 2.7±0.1 2.75±0.1 2.8±0.1 2.85±0.05 2.9±0.05 2.95±0.05 3.1±0.05 3‌.15±0.05
C.C.S** after drying at 110 °C (kg/cm2) 500-750 550-800 600-850 600-850 650-900 650-900 750-1000 750-1000 750-1000 800-1050 850-1100
C.C.S** after heating at 1100 °C (kg/cm2) 550-800 600-850 650-900 650-900 700-1000 700-1000 750-1050 750-1050 800-1100 850-1150 900-1200
Al2O3 (%) 55±2 60±2 70±2 70±2 75±2 80±2 90±2 92±2 94±1 95±1 97±1
SiO2 (%) 39±2 33±2 23±2 24±2 18±2 14±2 6±0.5 5±0.5 3.5±0.5 3±0.5 1±0.5
Fe2O3 (%) 2±0.5 2±0.5 2±0.5 2±0.5 2±0.5 1.5±0.5 <1 <1 Trace Trace Trace
CaO (%) 2.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 2.5±0.5 2±0.5 2±0.5 2±0.5 2±0.5 2±0.5
The above characteristics are based on average analysis.